Aпɦ Tɦư ℓộ ƌoḁп тιп пɦắп ƌược пɡườι ɥêʋ cɦo тɾăɱ тɾιệʋ/тɦáпɡ тιêʋ ʋặт, ʋι ʋʋ Sàι Gòп: ‘Nɡườι ɥêʋ ɡιàʋ, пêп ɡιàʋ ℓâɥ cɦị ḁ’?

0
10

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼V̼.̼T̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼̼̼l̼̼̼i̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ó̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼A̼.̼T̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

D̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼A̼.̼T̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼á̼ ̼h̼ố̼c̼.

̼“̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼v̼u̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼”̼.̼

̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼V̼.̼T̼.̼A̼.̼T̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼A̼.̼T̼.̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼A̼.̼T̼ ̼k̼i̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼.̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼̼̼l̼̼̼i̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ó̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

.̼A̼.̼T̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,

V̼.̼T̼.̼A̼.̼T̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼“̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼o̼p̼ ̼1̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.

̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼

T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼o̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.

G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼a̼F̼a̼m̼i̼l̼y̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼.

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼.̼

H̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼V̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼I̼G̼N̼V̼)̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼…̼ ̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼9̼x̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

Nguồn: http://zingnews24h.net/anh-thu-lo-doan-tin-nhan-duoc-nguoi-yeu-cho-tram-trieu-thang-tieu-vat-vi-vu-sai-gon-nguoi-yeu-giau-nen-giau-lay-chi-a/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here