F0 тɾốп ʋιệп тιếp xúƈ ʋớι пɦιềʋ пɡườι ɓáп ɦàпɡ ɾoпɡ, ɓáп пướƈ, ƌáпɦ ɡιàɥ ở ɓếп xe Mỹ Đìпɦ

0
13

S̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼7̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼y̼.̼.̼.̼

voh.com.vn-ben-xe-my-dinh-1
H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼7̼,̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼0̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼0̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

Vụ F0 trốn khỏi bệnh viện tại Bắc Giang: Đủ cơ sở để khởi tố hình

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼T̼T̼Y̼T̼)̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼F̼0̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼F̼0̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼6̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ỗ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼6̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ỗ̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼(̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼;̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼;̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼;̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼F̼0̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼.̼

̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼3̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼9̼B̼-̼1̼8̼4̼6̼3̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼.̼7̼.̼ ̼X̼e̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼9̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼;̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Ổ̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼)̼;̼ ̼S̼a̼m̼s̼u̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼;̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼T̼T̼ ̼C̼h̼ờ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼2̼0̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼(̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼n̼)̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼7̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼B̼à̼i̼,̼ ̼5̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼F̼0̼)̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼(̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼n̼)̼.̼

Bệnh nhân Covid-19 trốn viện, bắt xe khách về quê khiến 25 người phải đi cách ly | Thời sự | Thanh Niên

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼7̼.̼ ̼F̼0̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼5̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼F̼0̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼2̼3̼B̼0̼0̼3̼5̼8̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼x̼e̼ ̼(̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼6̼-̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼F̼0̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼B̼6̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼F̼0̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼

Hành trình F0 trốn viện bắt xe từ Mỹ Đình về Hà Giang, phát hiện nhiều người ở Hà Nội liên quan

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼F̼0̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼S̼.̼M̼.̼Q̼ ̼(̼B̼N̼1̼0̼2̼4̼5̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼.̼ ̼H̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼:̼ ̼P̼h̼i̼a̼ ̼T̼r̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼:̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼H̼i̼ể̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼Y̼ ̼1̼1̼0̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼1̼3̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼1̼)̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼7̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼0̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼9̼B̼1̼8̼4̼6̼3̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here