Tɦươпɡ тâɱ:( Họƈ ᵴιпɦ ℓớp 12 ɓị Séт ƌáпɦ T.ử V.oпɡ ) тɾêп ƌườпɡ ƌι ɦọƈ ʋề

0
9

̼̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼03/07,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼r̼.̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼A̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼L̼a̼ ̼N̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼12 ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼1

Hà Tĩnh: Trên đường đi học về, một học sinh bị sét đánh tử vong
̼E̼m̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1 ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

Mở ảnh
̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼12 ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼
̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here